Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.obchodprebaby.sk

 
 
 
 
Kontaktujte nás: info@obchodprebaby.sk

 

 
 
 
Úvod > Obchodné podmienky > Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.obchodprebaby.sk
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.obchodprebaby.sk

Stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim  (ďalej len "VOP")

 

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.obchodprebaby.sk je

Lenka Smolková - Suerte

Detvianska 29, Bratislava 831 06, Slovenská rebublika

Tel.kontakt: +421 948 612 886

E-mail: info@obchodprebaby.sk

IČO: 47 918 161

DIČ: 1085377931

Zapísaný na Okresnom úrade Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-235975

Internetový obchod www.obchodprebaby.sk Vám ponúka ručne vyrábané šperky a doplnky.

 

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

3. Kupujúci klikne pre objednanie tovaru myšou na obrázok vložiť do košíka a daný produkt mu bude vložený do nákupného košíka. Po záväznom potvrdení objednávky dostane kupujúci okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri vyplnení objednávkového formulára. Predávajúci nie je platcom DPH. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

4. Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnicka osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

5. K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa. Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave Vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný, a pod.). Objednávku si môže registrovaný objednávateľ skontrolovať priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

6. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo prevádzkovateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u prevádzkovateľa na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške.

7. Možnosti platby

a.) PREVODOM alebo HOTOVOSTNÝM VKLADOM  na bankový účet (objednaný tovar treba uhradiť najneskôr do 3 pracovných dní ).

Účet vedený v Tatra Banka, a.s.

Číslo účtu: 2946461931/1100

IBAN: SK9711000000002946461931

SWIFT: TATR SK BX

Variabilný symbol: Číslo Vašej objednávky, ktoré obdržíte v potvrdzujúcom maily

 

b.) Slovenskou poštou DOBIERKOU - za tovar zaplatíte v hotovsti na pošte alebo poštárke priamo pri prevzatí zásielky

 

c.) Kuriér ReMax DOBIERKOU - zaplatíte v hotovosti priamo kuriérovi pri prevzatí zásielky

 

d.) CardPay - Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby CardPay ( platba cez virtuálny POS terminál Tatra Banky ). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštiúciou na svete. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvediete svoje osobné údaje a potvrdíte druh a množstvo objednaného tovaru. Následne po kliknutí na tlačítko Potvrdiť objednávku s úhradou budete presmerovaný na internetovú stránku Tatra Banky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte ( číslo karty, CV kód a expiráciu ) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.

 

8. Dodacie a platobné podmienky

 

Miesto t.j. adresa dodania a spôsob dodania tovaru je  v súlade s údajmi, ktoré kupujúci záväzne uviedol vo svojej objednávke.

 

Tovar doručuje:

 

Slovenská pošta DOPORUČENE PRVOU TRIEDOU  - po pripísaní peňazí na náš učet Vám bude tovar zaslaný a následne doručený

 

Cena poštovného závisí od hmotnosti zásielky:

 

do 50g  1,30€

51g - 100g  1,45€ 

101g - 500g  1,65€

501g - 1000g  2,15€

1001g - 2000g  3,15€

 

Slovenská pošta DOBIERKOU PRVOU TRIEDOU -  za tovar platíte na pošte alebo poštárke priamo pri preberaní zásielky

 

Cena poštovného závisí od hmotnosti zásielky:

 

do 50g  2,10€

51g - 100g  2,25€ 

101g - 500g  2,45€

501g - 1000g  2,95€

1001g - 2000g  3,95€

 

Kuriér ReMax - po pripísaní peňazí na náš účet   3,60€

 

Kuriér ReMax DOBIERKA - za tovar platíte priamo kuriérovi pri preberaní zásielky  4,60€

 

Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu 3 dní, pričom o vybavení objednávky budete informovaný e-mailom alebo telefonicky. Touto informáciou sa objednávka aj záväzne potvrdzuje.

Tovar sa predávajúci zaväzuje zabaliť a odoslať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Neskoršie reklamácie na fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

 

9. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu správny druh a množstvo tovaru, na základe objednávky kupujúceho v dohodnutej cene. Adekvátne zabaliť a odoslať tovar v dohodnutej lehote a vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad. Kupujúci sa zaväzuje prevziať a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

10. Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovateľa. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

11. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).

12. Pri preberaní tovaru objednávateľ obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku.

13. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka vráti ako nedoručná bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná.

14. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takom prípade objednávateľ vyplní formulár na odstúpenie od zmluvy a zašle ho buď na adresu Lenka Smolková - Suerte, Detvianska 29, 831 06 Bratislava alebo e-mailom na info@obchodprebaby.sk  Zakúpený tovar (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) objednávateľ zašle na vlastné náklady na vrátenie tovaru spolu s dokladom o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa (ale nie formou dobierky). Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar a poštovné ( nie však náklady na vrátenie tovaru) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

15. Objednávateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.

"FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu:   Lenka Smolková – Suerte

Detvianska 29, 831 06 Bratislava

Tel.č.: 0948 612 886

E-mail: info@obchodprebaby.sk

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/ od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

Dátum objednania/dátum prijatia*

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

Dátum ...............................

*Nehodiace sa prečiarknite. "

17. V prípade, ak objednávateľ sa aktuálne nachádza alebo žije v zahraniči, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. Pri doručení objednávky do ČR objednávateľ platí cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepoče na Kč podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).

18. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

19. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovu poskytnuté.

20. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 15 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

21. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

22. Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez linku, ktorá sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované.

23. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

24. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

25. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@obchodprebaby.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk  Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. 

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.


Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

25. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 08.04.2016 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP.