Reklamačný poriadok internetového obchodu www.obchodprebaby.sk

 
 
 
 
Kontaktujte nás: info@obchodprebaby.sk

 

 
 
 
Úvod > Reklamačný poriadok > Reklamačný poriadok internetového obchodu www.obchodprebaby.sk
 
 
 

Reklamačný poriadok internetového obchodu www.obchodprebaby.sk

Upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")

Úvodné ustanovenia


1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.obchodprebaby.sk je 

Lenka Smolková - Suerte

Detvianska 29, Bratislava 831 06

IČO: 47 918 161


2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Na každý predávaný tovar v internetovom obchode www.obchodprebaby.sk sa vzťahuje zákonná záručná doba ( 24 mesiacov ), pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak a táto záručna doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

5. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.


Postup vybavovania reklamácií


1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu písomne ( na adresu Lenka Smolková - Suerte, Detvianska 29, Bratislava 831 06 ) alebo  elektronickou poštou ( na e-mail info@obchodprebaby.sk ).

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou alebo písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku, bude považovaná za neoprávnenú.

5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad alebo potvrdenie elektronickou poštou.

6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
• pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie objednávateľa
• pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa.

7. Reklamovaný tovar kupujúci doručí alebo zašle na adresu predávajúceho na vlastné náklady a riziko. 

8. V prípade, že reklamácia bola uznaná ako opodstatnená, kupujúci má právo:
 

a) na bezplatné odstránenie vád, ak je to vzhľadom na tovar možné

b) na výmenu tovaru za rovnaký tovar alebo za náhradný tovar za podobnú cenu, ak vada na tovare odstrániteľná nie je
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak vada nebráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať
d) na vrátenie kúpnej sumy a odstúpenie od zmluvy, ak vada na tovare je trvalá,  a  je neodstrániteľná. Predávajúci zašle kúpnu sumu na účet kupujúceho.
 
9. Predávajúci nereklamuje a nevymieňa tovar, ktorý bol poškodený nesprávnou údržbou a zaobchádzaním.

10. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

11. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.
 

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 15.10.2014 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.